Dziś imieniny obchodzi: Iwona, Piotr
19 maja 2022

Zasady ogólne

Egzamin gimnazjalny obejmuje wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w odniesieniu do wybranych przedmiotów nauczanych w trzecim i wcześniejszych etapach edukacyjnych. Egzamin ma formę pisemną. Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum, ale nie określa się minimalnego wyniku, jaki zdający powinien uzyskać, toteż egzaminu nie można nie zdać.

Części egzaminu

Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części:

• humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka polskiego,

• matematyczno-przyrodniczej z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologii, chemii, fizyki, geografii) oraz z zakresu matematyki,

• z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym, nauczanym w  naszej  szkole obowiązkowo  to język angielski i język niemiecki.

Wybór języka zdawanego przez gimnazjalistę odbywa się do 30 września 2016 r. poprzez złożenie dyrektorowi szkoły pisemnej deklaracji o sposobie organizacji i przeprowadzeniu egzaminu gimnazjalnego obowiązującej  w roku szkolnym 2016/2017

W imieniu uczniów niepełnoletnich deklarację składają ich rodzice lub prawni opiekunowie.
Osoby pełnoletnie składają deklarację samodzielnie.

Zadania egzaminacyjne

Zadania egzaminacyjne z historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych, z języka obcego na poziomie podstawowym mają formę zamkniętą. Natomiast zadania z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym mają formę zamkniętą i otwartą.

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w:‎

• informatorze o egzaminie,  

• arkuszach egzaminacyjnych z lat ubiegłych.

Arkusze egzaminacyjne

Arkusze egzaminacyjne standardowe z historii i wiedzy o społeczeństwie, z przedmiotów przyrodniczych oraz z języka obcego nowożytnego  z poziomu podstawowego zawierają zeszyty zadań i  karty odpowiedzi.

Arkusze egzaminacyjne standardowe z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego z poziomu rozszerzonego zawierają ponad ww. kartę rozwiązań zadań otwartych.

Arkusze dostosowane zawierają zeszyty zadań i karty odpowiedzi.

Po egzaminie prace uczniów (zeszyty zadań, karty rozwiązań zadań otwartych, karty odpowiedzi) są przesyłane do OKE.

Do przeprowadzenia egzaminu z języka obcego nowożytnego na obydwu poziomach wykorzystuje się płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu.

Egzaminy gimnazjalne odbędą się w terminie 19, 20,21 kwietnia 2017r.

Każda część egzaminu jest przeprowadzana innego dnia.

1. Części humanistyczna i matematyczno-przyrodnicza trwają po 150 minut.

2. Egzamin z zakresu języka polskiego i z zakresu matematyki trwa po 90 minut, a z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie i z zakresu przedmiotów przyrodniczych trwa po 60 minut.

3. Część egzaminu z języka obcego nowożytnego trwa 60 minut na każdym z poziomów: podstawowym i rozszerzonym.

Na salę egzaminacyjną uczeń może wnieść długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) i wykonywania rysunków. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Na egzaminie nie można korzystać z ołówka, kalkulatora. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Wyniki egzaminu

Prace egzaminacyjne sprawdzają wykwalifikowani egzaminatorzy według jednolitych kryteriów.

Wyniki egzaminacyjne są przedstawiane w procentach oraz na skali centylowej dla każdego z sześciu zakresów:

• język polski

• historia i wiedza o społeczeństwie

• matematyka

• przedmioty przyrodnicze

• język obcy nowożytny na poziomie podstawowym

• język obcy nowożytny na poziomie rozszerzonym.

Wyniki egzaminu gimnazjalnego są ostateczne i nie służy na nie skarga do sądu administracyjnego.

Zaświadczenia i informacje o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego

W dniu zakończenia roku szkolnego uczeń, który kończy gimnazjum (a w szkołach artystycznych uczeń promowany do klasy programowo wyższej) otrzymuje wraz ze świadectwem zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu.

Dla uczniów zwolnionych z egzaminu gimnazjalnego z przyczyn losowych lub zdrowotnych, albo zwolnionych ze względu na niepełnosprawności sprzężone, zamiast wyniku z zakresu/poziomu odpowiedniej części egzaminu, wpisuje się „zwolniony” lub „zwolniona”.

Uczniowie, którzy nie ukończyli gimnazjum  i nie uzyskali promocji do klasy wyższej) otrzymują informację,  o szczegółowych wynikach egzaminu 

Mrzygłód.pl