Dziś imieniny obchodzi: Jaromir, Wiktor
28 maja 2024
Dodano: 26 stycznia 2016 Wyświetleń 2140

Szóstoklasiści przystąpią do egzaminu w dniu 5 kwietnia 2016 r. we wtorek

Sprawdzian w klasie szóstej szkoły podstawowej obejmuje wiadomości i umiejętności ‎określone w wymaganiach ogólnych i szczegółowych w podstawie programowej kształcenia ‎ogólnego w odniesieniu do trzech kluczowych przedmiotów nauczanych na dwóch ‎pierwszych etapach edukacyjnych, tj. języka polskiego, matematyki i języka obcego ‎nowożytnego. Podstawę dla wielu zadań z języka polskiego i matematyki ‎stanowią teksty lub informacje z zakresu historii lub przyrody.

Sprawdzian składa się z dwóch części:

część pierwsza – obejmuje zadania z języka polskiego i z matematyki, ‎trwa 80 minut
część druga – obejmuje zadania z języka obcego nowożytnego, trwa 45 minut.

Szóstoklasista w naszej szkole przystępuje do sprawdzianu z języka angielskiego, ponieważ uczy się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Sprawdzian ma formę pisemną. Przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły ‎podstawowej. Nie określa się minimalnego wyniku, jaki powinien uzyskać uczeń, toteż ‎sprawdzianu nie można nie zdać.‎

W roku szkolnym 2015/2016 na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie materiały i przybory pomocnicze są to:
długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem), przeznaczony do zapisywania odpowiedzi i wykonywania rysunków
linijka, wykorzystywana tylko podczas pierwszej części sprawdzianu.

Uwaga !!!
Na sprawdzianie nie można korzystać z ołówka, kalkulatora. Nie wolno także ‎przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na sprawdzianie

Zadania do części pierwszej sprawdzianu z języka polskiego i matematyki  tworzą jeden arkusz. Zadania te  mają formę zamkniętą i otwartą. W zadaniach otwartych zdający samodzielnie ‎formułuje odpowiedź. ‎Wśród zadań ‎otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.

Zadania do części drugiej sprawdzianu - z języka angielskiego mają formę zamkniętą. Zadania zamknięte to takie, w których uczeń ‎wybiera odpowiedź spośród podanych.

Do przeprowadzenia części drugiej sprawdzianu wykorzystuje się także płytę CD do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu.

Arkusz egzaminacyjny do obydwu części sprawdzianu składa się z  zeszytu zadań i karty odpowiedzi.

W części pierwszej sprawdzianu rozwiązania zadań otwartych  uczeń ‎zapisuje  w miejscu do tego przeznaczonym w zeszycie zadań.  W obydwu częściach sprawdzianu odpowiedzi do zadań zamkniętych uczeń przenosi na kartę odpowiedzi.

Uprawnienia laureatów  konkursów/finalistów i laureatów olimpiad

Uprawnieni do zwolnienia z odpowiedniej części sprawdzianu są uczniowie, którzy w klasie czwartej, piątej lub szóstej szkoły podstawowej przystąpili do olimpiady, konkursu z zakresu przedmiotów objętych sprawdzianem (języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego będącego dla ucznia obowiązkowym przedmiotem) i uzyskali tytuł :

laureata i finalisty olimpiad przedmiotowych,

laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ‎ponad wojewódzkim (organizowane przez Śląskiego Kuratora Oświaty i kuratorów innych województw).

Zwolnienie jest równoznaczne ‎z uzyskaniem z tej części sprawdzianu najwyższego wyniku.‎

Uprawnienia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi:

cudzoziemcy, którym ograniczona znajomość języka polskiego utrudnia zrozumienie czytanego tekstu,

chorzy, niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, przystępują do ‎sprawdzianu w warunkach  i formach dostosowanych do ich potrzeb.

Wyniki i zaświadczenie

W dniu zakończenia roku szkolnego uczeń, który kończy szkołę podstawową otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach sprawdzianu wraz ze świadectwem.