Dziś imieniny obchodzi: Jaromir, Wiktor
28 maja 2024
Dodatek ciepłowniczy
Dodano: 28 września 2022 Wyświetlono: 455 razy 0 Komentarzy

W dniu 19.09.2022 roku opublikowana została ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967), która weszła w życie z dniem 20.09.2022 r.

Informujemy, że na terenie Myszkowa obsługę wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Myszkowie, ul. Pułaskiego 7. Wnioski o wypłatę w/w dodatku  przyjmowane będą od 26 września 2022r.

Zgodnie z treścią ustawy z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje: osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG albo kocioł olejowy wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576) do dnia 11 sierpnia 2022r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do CEEB, o których mowa w art. 27g ust. 1 tej ustawy.

Dodatek dla gospodarstwa domowego wynosi jednorazowo:

  • 3000 zł  - w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego;
  • 2000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.
  • 1000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilany drewnem kawałkowym;
  • 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG;

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:
osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe)

Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku złożono więcej niż dla jednego gospodarstwa domowego  mających ten sam adres zamieszkania, to dodatek ten jest przyznawany wnioskodawcy, który złożył wniosek jako pierwszy. Pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania.                   

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym.

Dodatek nie przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477)

Wzór wniosku jest dostępny w załączniku poniżej.

Wnioski można składać:

  • elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP
  • papierowo w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Myszkowie, ul. Pułaskiego 7, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:30.

W przypadku złożenia wniosku o wypłatę dodatku za pomocą środków komunikacji elektronicznej wniosek winien być opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym

Wniosek o przyznanie dodatku można składać do 30.11.2022 r.

Wniosek o wypłatę dodatku złożone po 30.11.2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji.  (decyzja tylko w przypadku odmowy przyznania dodatku węglowego, uchylenie prawa do dodatku lub rozstrzygnięcia w sprawie nienależnie pobranego dodatku węglowego).

Informacja o przyznanie dodatku  będzie przesłana na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku. Jeśli wnioskodawca nie wskazał adresu poczty elektronicznej może odebrać informację osobiście.

NIEODEBRANIE INFORMACJI O PRZYZNANIU DODATKU NIE WSTRZYMUJE WYPŁATY TEGO DODATKU.

Żródło: http://www.miastomyszkow.pl
DODAJ KOMENTARZ
PODAJ WYNIK: 31+5

Zaloguj się lub zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta. Możesz dodać komentarz jako gość.

Zobacz wszystkie wiadomości →